Do 11 kwietnia zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/561

Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola.

Wsparcie dla rodzin, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. rodziców dzieci, którzy:
  a. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  b. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  c. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  d. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  e. wykonują działania ratownicze,
  f. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
  g. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  h. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  j. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  k. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

Rodzice, którzy nie mogą skorzystać z przedszkolnej – mają możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8 r. życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

MEiN oraz Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie.

Zachęcamy do śledzenia stron:
https://gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Dodaj komentarz