“Piękna Nasza Polska Cała” – IV edycja

Autor Projektu – Ludmiła Fabiszewska

Patronat Honorowy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Marszałek Województwa Łódzkiego

Łódzki Kurator Oświaty

Fundacja Niepodległa

Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego 

Robert Halik – Bliżej Przedszkola Telewizja Aleksandrowski Kurier

Adresaci:

Projekt jest przeznaczony dla placówek oświatowych, opiekuńczych, kulturalnych i wychowawczych, np. przedszkola, szkoły, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły przyszpitalne, domy kultury itd.

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2021/2022

Główne założenia i cele:

 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski 
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy 
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka

Termin realizacji:

Realizacja działań projektowych jest zaplanowana od 25 września 2021 roku do 25 czerwca 2022 roku Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała” jest nieodpłatny.

Dyżur wakacyjny – lipiec 2021

Uwaga rodzice! Zapisy dzieci 3-6 letnich na dyżur wakacyjny – lipiec 2021

W dniach 17.06 – 23.06.2021 r., Rodzice zainteresowani zapisem dzieci na dyżur składają:

 • „Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie” (załącznik nr 1 do regulaminu)
 • Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2019/20 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie z dn. 12.05.2020 roku.

Druki do pobrania poniżej.

Odpłatność za dyżur po naliczeniu kwoty przez intendenta:

 • dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł
 • godzina ponadprogramowa – 1,00 zł

Wpłata do dnia 30 czerwca 2021 roku na konto bankowe:
Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie BS Sędziszów 20 8513 0001 0000 0018 2000 0010

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację dyżuru.

WAŻNE – Rekrutacja na rok 2021/22

Dnia 10.04.2021 roku Komisja Rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz listę dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w  porządku  alfabetycznym (drzwi wejściowe do przedszkola). 

Więcej o: Do 11 kwietnia zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli

Do 11 kwietnia zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/561

Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola.

Wsparcie dla rodzin, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. rodziców dzieci, którzy:
  a. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  b. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  c. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  d. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  e. wykonują działania ratownicze,
  f. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
  g. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  h. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  j. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  k. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

Rodzice, którzy nie mogą skorzystać z przedszkolnej – mają możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8 r. życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

MEiN oraz Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie.

Zachęcamy do śledzenia stron:
https://gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Ogłoszenie – Rekrutacja na rok 2021/22 – potwierdzenie woli

Komisja Rekrutacyjna sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w porządku alfabetycznym i  podała do publicznej wiadomości (drzwi wejściowe do przedszkola). 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do „potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od dnia 16.03 – 23.03.2021 r.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola (czyli niedostarczenie dokumentu w formie pisemnego oświadczenia) jest równoznaczny z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu zostały zakwalifikowane zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji.

Dnia 10.04.2021 roku podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych.

Więcej o: Ogłoszenie – rekrutacja 2021/2022

Ogłoszenie – rekrutacja 2021/2022

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów celem zapisania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

Wypełnione  „Wnioski…”  wraz  z  wymaganymi  załącznikami proszę składać osobiście w kancelarii przedszkola do dnia 05 marca 2021 roku.

Więcej o: Ogłoszenie – deklaracja kontynuacji

Ogłoszenie – deklaracja kontynuacji

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają „Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2021/2022

 •  druk do pobrania w przedszkolu

Wypełnione  deklaracje  proszę  składać  w  kancelarii przedszkola od dnia 04.02.2021 roku do dnia 15.02.2021 roku.