Projekt czytelniczy „Magiczna moc bajek”

„Dawno, dawno temu, za siedmioma górami za siedmioma lasami…” – zapewne wszyscy pamiętamy te słowa, napawające radością i ciekawością, za nimi, bowiem zawsze kryła się fascynująca opowieść. Niezmiennie wiadomo, iż bajki były od zawsze sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych.

Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy.      

Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania. Dlatego jednym z zadań przedszkola jest m.in. rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Poprzez utożsamienie się z bohaterem, dzieci są w stanie przepracować różne, trudne dla siebie sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają nowych umiejętności społecznych i emocjonalnych, łatwiej im identyfikować swoje przeżycia. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów.

„Czym chleb dla ciała tym, baśń dla duszy” – tymi słowami można podsumować rolę baśni w wychowaniu dziecka. Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze tryumfowało dobro i sprawiedliwość. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję. 

Inspiracją do napisania Projektu stały się książki Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej pt. „Z dzieckiem w świat wartości” oraz „Wychowanie przez czytanie”.

Cele ogólne

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe

 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 • Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
 • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
 • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
 • Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.
 • Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno.
 • Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.
 • Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

„Piękna Nasza Polska Cała” – IV edycja

Autor Projektu – Ludmiła Fabiszewska

Patronat Honorowy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Marszałek Województwa Łódzkiego

Łódzki Kurator Oświaty

Fundacja Niepodległa

Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego 

Robert Halik – Bliżej Przedszkola Telewizja Aleksandrowski Kurier

Adresaci:

Projekt jest przeznaczony dla placówek oświatowych, opiekuńczych, kulturalnych i wychowawczych, np. przedszkola, szkoły, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły przyszpitalne, domy kultury itd.

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2021/2022

Główne założenia i cele:

 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski 
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy 
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka

Termin realizacji:

Realizacja działań projektowych jest zaplanowana od 25 września 2021 roku do 25 czerwca 2022 roku Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała” jest nieodpłatny.