Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SĘDZISZOWIE

Tekst jednolity Statutu Przedszkola-podjęty uchwałą nr 1/2020/2021 z dnia 29.08.2020r.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327);
 4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,);
 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).
 6. Akty wykonawcze do wskazanych ustaw.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie jest jednostką organizacyjną Gminy Sędziszów o charakterze publicznym w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe.
 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Sędziszowie przy Os. Na Skarpie 8.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Sędziszów, w imieniu której uprawnienia wykonują jej organy: Rada Miejska i Burmistrz Sędziszowa według kompetencji przyznanych im powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.
 5. Przedszkole używa pieczęci nagłówkowej o treści:
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
  Oś. Na Skarpie Nr 8
  28-340 SĘDZISZÓW
  tel. 041 38 11 205
  NIP 656-20-60-393
  Regon 290013199

oraz pieczęci okrągłej dużej o średnicy 35mm i małej o wymiarze średnicy 20mm
z Godłem Państwa Polskiego pośrodku i napisem w otoku:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SĘDZISZOWIE

 1. Przedszkole posiada znak graficzny – logo

§ 1a
Słowniczek


Ilekroć w statucie użyto słowa:
1) Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
2) Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.);
3) Przedszkole, jednostka – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie;
4) Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie;
5) rodzice – należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
6) wychowankowie, dzieci – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie.

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich realizacji

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która stanowi opis sposobu realizacji celów wychowania i kształcenia oraz treści nauczania w niej ustalonych, w tym zadania przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci osiągnięć dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
  2a.Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:
  1) udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zasady działania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej są określone odrębnymi przepisami;
  2) w przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka innej narodowości zadaniem przedszkola jest umożliwienie takiemu dziecku utrzymania poczucia tożsamości narodowej, religijnej, językowej i etnicznej;
  3) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane;
  4) obejmuje opieką wszystkie dzieci i zapewnia im atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalne warunki do prawidłowego rozwoju;
  5) wspiera działania wychowawcze rodziców, tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.
 3. Do zadań przedszkola należy:
  1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
  2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
  3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
  6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
  7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo – w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
  9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
  10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
  11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
  12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
  13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
  14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
  15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
  16) kształtowanie czynności intelektualnych oraz odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
  17) wspieranie dziecka w rozwijaniu uzdolnień, tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
  18) tworzenie warunków rozwijających tożsamość dziecka;
  19) organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami.
 4. Podstawą pracy w przedszkolu jest zabawa i różnorodna działalność dziecka związana z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu koordynacji wzrokowo-słuchowej i ruchowej oraz gotowości do podjęcia nauki w szkole. do nauki w szkole.
 5. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola, czyli w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym oraz poznawczym. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec okresu edukacji objętej wychowaniem przedszkolnym.

§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania, w szczególności poprzez:
  1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka m.in. przez:
  a) prowadzenie działalności diagnostycznej i stymulacyjno- kompensacyjnej dotyczącej rozwoju dziecka,
  b) ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
  c) dostosowywanie zadań i treści do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
  d) pobudzanie procesów rozwojowych dziecka do optymalnej aktywności przez wykorzystywanie jego własnej inicjatywy,
  e) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,
  f) sprawowanie opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego potrzeb i możliwości przedszkola,
  g) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka;
  2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole, m.in. przez:
  a) spełnianie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziny,
  b) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  c) uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,
  d) inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania akceptowanymi przez rodzinę oraz uczenie dzieci współodpowiedzialności za własne zachowanie,
  e) ujednolicenie oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola i domu rodzinnego oraz zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka tym samym przygotowując je do efektywnego korzystania do nauki w szkole;
  3) rozwijanie zainteresowań dzieci m.in. przez:
  a) udział w imprezach, konkursach i przeglądach przedszkolnych,
  b) organizację zajęć dodatkowych,
  c) działalność dzieci w kołach, stowarzyszeniach i teatrzykach przedszkolnych.
 2. Przedszkole realizuje cele wynikające z podstawy programowej poprzez:
  1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;
  2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
  3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;
  4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
 3. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
  1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
  2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
  3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
  4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
  5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;
  6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

§4
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków jego aktywnego
  i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
  3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci
  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
  3a.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor.
 5. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej.
  6a.Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu
  w szczególności:
  1) z niepełnosprawności;
  2) z niedostosowania społecznego;
  3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
  5) ze szczególnych uzdolnień;
  6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
  8) z choroby przewlekłej;
  9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  10) z niepowodzeń edukacyjnych;
  11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  6b. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
  1) rodziców;
  2) dyrektora przedszkola;
  3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty;
  4) pomocy nauczyciela;
  5) pracownika socjalnego;
  6) asystenta rodziny;
  7) kuratora sądowego;
  8)organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 6. W przedszkolu pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udziela w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
  w formie:
  1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  3) porad i konsultacji.
 7. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczestnictwo w formach pomocy określone jest na podstawie indywidualnych zasobów dziecka i dostosowane do jego możliwości.
 8. Do zadań dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
  1) organizowanie wspomagania przedszkola w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;
  3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem, z zastrzeżeniem ust. 12;
  4) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;
  5) informowanie niezwłoczne w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 9. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
  1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
  2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
  3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
  4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań
  6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
  7) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
 10. Przepisy ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
 11. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
  1) dzieci objętych kształceniem specjalnym;
  2) dzieci objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
 12. Dyrektor może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
  14.Warunki objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz jej organizację określają odrębne przepisy.
 13. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  l) rodzicami dziecka;
  2)poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi;
  3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
  5)organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 14. Dla dzieci z orzeczeniem, opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w celu objęcia ich pomocą psychologiczno- pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w przedszkolu funkcjonuje zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Do zadań zespołu należy;
  1) planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej;
  2) opracowanie działań wspierających dziecko w procesie rozwoju i edukacji.
  17.Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, na wniosek dyrektora przedszkola, zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli poprzez konsultacje, szkolenia warsztatowe.
  18.O ustalonych dla wychowanka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców wychowanka. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dziecku.
  19.W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola nadal organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna.
 15. Zadaniem pedagoga/ psychologa w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest:
  l) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
  2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola;
  3) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
  5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dzieci,
  6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 16. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest:
  l) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
  2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
  3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, wspieranie nauczyciel i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 17. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola działania pedagoga, psychologa i logopedy powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych z zaistniałą sytuacją.

Rozdział III
Organy przedszkola

§ 5

 1. Organami przedszkola są:
  1) dyrektor przedszkola;
  2) rada pedagogiczna;
  3) rada rodziców.
 2. Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

§6
Dyrektor przedszkola

 1. Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania i odwoływania ze stanowiska dyrektora regulują odrębne przepisy.
 2. Przedszkolem kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor przedszkola w szczególności:
  1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;
  2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy;
  4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także organizuje administracyjną, finansową 14i gospodarczą obsługę Jednostki;
  7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
  7a)dokonuje co najmniej raz w roku, kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy;
  8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  9) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji działających w środowisku lokalnym, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej Przedszkola;
  10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
  11) wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
  a) skreślenia dziecka z listy dzieci przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
  b) nadania stopniu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
  12) do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
  13) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania oceny ich pracy;
  14) dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami;
  15) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez przedszkole z przepisami o ochronie danych osobowych;
  16) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu;
  17) opracowywanie arkusza organizacji przedszkola;
  18) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
  2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
  3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 5. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
  1) wychowawczo- dydaktyczny poziom przedszkola;
  2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole;
  3) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;
  4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
  5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.
 6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami.
 7. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej
  w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
 8. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.
 9. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego.
 10. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze.
 11. Dyrektor zapewnia pracownikom przedszkola szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec dzieci przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych dzieci.
 12. Dyrektor Przedszkola w celu realizacji kształcenia na odległość:
  1) przekazuje rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania na wskazany przesz rodziców adres e-mail oraz poprzez stronę internetową przedszkola;
  2) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób informowania rodziców o postępach dzieci na podstawie analizy wykonania przesyłanych zadań;
  3) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola;
  4) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędna do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których rodzice mogą korzystać;
  5) zapewnia rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem oraz przekazuje im informacje o formie i terminach tych konsultacji;
  6) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawy programów wychowania przedszkolne.

§ 7
Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane.
  4a. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.
 6. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.
  6a.Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w przedszkolu lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
  6b. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej.
  7.Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego jednostkę. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
  7a. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podejmować decyzje zdalnie. Głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie:
  1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej służbowej wskazanej przez nauczyciela;
  2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych w formie wideokonferencji.
 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  1) zatwierdzenie planów pracy;
  2) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
  4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego;
  6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
  9.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
  2) projekt planu finansowego przedszkola opracowany przez Dyrektora;
  3) wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
  i innych wyróżnień;
  4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
  5) programy wychowania przedszkolnego mające być dopuszczone do użytku.
 8. Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:
  1) przygotowuje projekt statutu i zmian do statutu;
  2) uchwala regulamin swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola;
  3) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
  4) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
  5) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
  6) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
  7) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.
  11.Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
  12.Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

§ 8
Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje rady rodziców są jawne.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych na zebraniu rodziców wychowanków danego oddziału.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojego działania, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i który określa w szczególności:
  1) tryb wyborów rodziców do rady, o którym mowa w ust. 2;
  2) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
  3) zasady wydatkowania funduszy Rady.
 4. Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
  5.Rada Rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich spraw przedszkola.
  6.Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.
  6a. Rada Rodziców może opiniować pracę nauczyciela do ustalenia oceny pracy nauczyciela lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
 5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 9
Zasady współdziałania organów przedszkola

 1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
 2. Organy przedszkola planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
  2a. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i w statucie przedszkola.
  2b. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje.
  2c. Relację pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnych szacunku i zaufaniu.
 3. Organy przedszkola zobowiązane są współdziałania ze wszystkimi organami przedszkola w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
 4. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
 5. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 6. Przedszkolne organa mogą zapraszać na planowane lub doraźne swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 7. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 8. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację tzn. Radę Rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu;
 9. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków
 10. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

§ 10
Rozstrzyganie sporów między organami

 1. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej.
 2. W przypadku zaistnienia sporu organy będące w sporze dążą do rozstrzygnięcia sporu poprzez rozmowy lub negocjacje.
 3. Spór rozstrzygany jest w oparciu o przepisy prawa dotyczące sporu. Strony mogą przedstawiać opinie i stanowiska prawne.
 4. W przypadku sporu, w której stroną jest dyrektor lub spór nie został rozstrzygnięty strony mogą się zwrócić o jego rozstrzygnięcie, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcia tych organów są ostateczne.

Rozdział IV
Organizacja przedszkola

§ 11

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest tworzenie grup zróżnicowanych wiekowo.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. W przedszkolu może powstać oddział integracyjny. Liczba dzieci w tym oddziale wynosić może nie więcej niż 20 dzieci, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu wydanym przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, określające poziom rozwoju i stanu zdrowia dziecka, pod warunkiem posiadania odpowiednio wykwalifikowanej kadry, niezbędnej do realizacji zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

§ 12

 1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola zaopiniowanych Uchwałą Rady Pedagogicznej
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć obowiązkowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci:
  1) dla dzieci 3-4 letnich około 10-15 min.
  2) dla dzieci 5-6 letnich około 20-30 min.
 4. Przedszkole organizuje w najstarszych grupach lekcje religii.
 5. Dyrektor ma obowiązek zorganizowania nauki religii. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 6. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez władze kościołów lub innych związków wyznaniowych.
 7. Koszt zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla dzieci 4,5,6- cio letnich dla wszystkich grup wiekowych pokrywany jest w całości z budżetu Gminy Sędziszów.
 8. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań podanych w arkuszu organizacji.
 9. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciele opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 10. Dla każdego oddziału przedszkole prowadzi dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno- wychowawczej z dziećmi danym roku szkolnym.
 11. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z przepisami Prawa oświatowego.

§ 13

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola związanego z zagrożeniem zdrowia dzieci nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.
 2. Nauczyciele zobowiązani są wówczas do pracy zdalnej.

§ 14

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola zaopiniowany przez związki zawodowe zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór.
 2. W przypadku zmian w organizacji przedszkola sporządzony aneks do 30 września opinię wydaje Świętokrzyski Kurator Oświaty a następnie zatwierdza organ prowadzący.
 3. W arkuszu organizacji zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

§ 15

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.
 2. Ramowy rozkład dnia – rytm dnia ustalony jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności dzieci, a także oczekiwań rodziców.
 3. Ramowy rozkład dnia zawiera w szczególności:
  1) godziny pracy przedszkola, ze wskazaniem godzin pracy dla poszczególnych oddziałów;
  2) godziny posiłków;
  3) godziny wypoczynku;
  4) harmonogram zajęć i zabaw edukacyjnych;
  5) czas czynności porządkowych.
  6) zabaw i spacerów
 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tych oddziałów szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, przy ciągłym wspieraniu rozwoju dziecka oraz zapewnieniu ciągłości i skuteczności pracy.
 5. Ramowy rozkład dnia znajduje się w dziennikach zajęć każdego oddziału.

§ 16

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców
 2. Przedszkole pracuje w godzinach od 600 do 1630 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 3. Czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godziny dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
 4. Na wniosek dyrektora organ prowadzący ustala dzienny czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin.
 5. Przedszkole dysponuje 145 miejscami
 6. Liczba oddziałów wynosi 6.
 7. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
 8. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV, V, VI);
  2) pomieszczenia sanitarne dla dzieci;
  3) salę rekreacyjną – hol dolny;
  4) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;
  5) kuchnię wraz z zapleczem;
  6) szatnię dla dzieci i personelu;
  7) ogród przedszkolny;
 9. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 10. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
 11. Przedszkole jest jednostka budżetową, której działalność finansowana jest przez:
  1) Gminę Sędziszów;
  2) rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 12. Dodatkowe informacje o organizacji przedszkola:
  1) przedszkole pełni dyżury wakacyjne w czasie i terminie ustalonym przez organ prowadzący, w przypadku, jeżeli liczba zgłoszonych dzieci wynosi min 12;
  2) podczas dyżurów wakacyjnych w przedszkolu, pracujący nauczyciele sprawują opiekę w grupie łączonej, pozostali nauczyciele wykorzystują urlopy wypoczynkowe lub pozostają do dyspozycji dyrektora;
  3) przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac poprawiających warunki bezpieczeństwa, prac modernizacyjnych, remontowych oraz okresowych czynności, które nie mogą być wykonywane podczas pobytu dzieci w przedszkolu.
 13. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców:
  1) dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 600 do 830 lub w każdym innym czasie pracy z zastrzeżeniem pkt 4;
  2) dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców;
  3) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną osobę;
  4) ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie;
  5) odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 1630;
  6) nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających);
  7) w przypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem;
  8) w przypadku, gdy dziecko niezostanie odebrane w ustalonych godzinach, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;
  9) gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w jednostce przedszkolnej 1 godzinę – do 1730. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
  13a. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania dzieci z widoczną infekcją (katar, kaszel, gorączka, wymioty, biegunka):
  1) w przypadku choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola;
  2) Dyrektor jednostki informuje ogół rodziców o zagrożeniu epidemiologicznym;
  3) po zakończeniu choroby zakaźnej rodzic dziecka winien przedłożyć zaświadczenie lekarskie o możliwości przebywania dziecka w przedszkolu.
 14. Zasady odpłatności:
  1) świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 800 do 1300;
  2) koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywają rodzice (prawni opiekunowie);
  3) wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Sędziszowie, rodzice dzieci sześcioletnich nie ponoszą w/w opłat;
  4) nieobecność dziecka w przedszkolu mogą zgłaszać rodzice telefonicznie do godziny 830 danego dnia;
  5) przedszkole zapewnia dzieciom korzystanie z 3 posiłków dziennie;
  6) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie i za godziny ponad programowe za okres nieobecności dziecka;
  7) opłatę wnosi się do dnia 20 każdego miesiąca;
  8) wysokość opłaty i sposób uiszczenia odpłatności jest podana do wiadomości rodzicom na pierwszym ogólnym zebraniu w danym roku szkolnym;
  9) dla dzieci ze specjalnymi potrzebami umożliwia się przynoszenie gotowych posiłków, potraw przygotowanych przez rodziców poza przedszkolem;
  10) dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 17
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

 1. W przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Dyrektor organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej „zespołem”. Pracę zespołu koordynuje dyrektor albo nauczyciel upoważniony przez dyrektora.
 3. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
  1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
  2) psycholog;
  3) logopeda.
 4. W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również inni niż wymienieni w ust. 3 specjaliści.
 5. Do zadań zespołu należy w szczególności:
  1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;
  2) nawiązanie współpracy z:
  a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
  b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
  c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;
  3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;
  4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
  5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;
 6. Sposób i zasady szczegółowego dokumentowania działań zespołu, określenie programu, sposoby współdziałania zespołu z rodziną dziecka, zakres współpracy zespołu z podmiotem leczniczym określają przepisy rozporządzenia w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 7. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 8. Warunki i sposób organizowania zajęć, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 17a
Diagnoza przedszkolna

 1. Obserwacja pedagogiczna w powinna zakończyć się analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Nauczyciele do końca kwietnia każdego roku zobowiązani są przekazać rodzicom (za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola) diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki
  w szkole, na podstawie dotychczasowej pracy z dzieckiem oraz obserwacji.
 3. Podczas tworzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, w trakcie kształcenia na odległość należy zastanowić się, w jakim stopniu zadania realizowane przez dzieci w domu, wspólnie z rodzicami, wpływają na ich rozwój psychofizyczny i w jaki sposób rodzice mogą przekazywać nauczycielom informację na temat wyników pracy czy wytworów dziecka, np. w formie skanów/ zdjęć prac czy krótkich nagrań.
 4. Spostrzeżeniem o dziecku może być np. uzyskana informacja o:
  1) preferowaniu zabawy indywidualnej,
  2) łatwości zapamiętywania obcojęzycznych zwrotów i słówek,
  3) wysokim stopniu ruchliwości,
  4) nieumiejętności skupieniu uwagi na jednym zadaniu,
  5) potrzebie wspierania i pomagania innym dzieciom.
 5. W trakcie kształcenia na odległość dyrektor przygotowaną przez nauczyciela diagnozę przesyła do rodziców na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.

Rozdział IVa
Preorientacja zawodowa

§ 17b

 1. W przedszkolu prowadzone są działania z zakresu doradztwa zawodowego, które obejmują preorientację zawodową mającą na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, a także wstępne ich zapoznanie z wybranymi zawodami.
 2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone w przedszkolu:
  1) zajęcia, podczas których dziecko określa, co lubi robić, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej, podaje przykłady zainteresowań po;
  2) spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów: strażak, policjant, lekarz itp.,
  3) wycieczki do zakładów pracy.
 3. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkola obejmują:
  1) Poznanie siebie, gdzie dziecko:
  a) określa, co lubi robić;
  b) podaje przykłady różnych zainteresowań;
  c) określa, co robi dobrze;
  d) podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
  2) Świat zawodów i rynek pracy, gdzie dziecko:
  a) odgrywa różne role zawodowe w zabawie,
  b) podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby,
  c)wskazuje zawody zaangażowane w postawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę,
  d)podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny,
  e)opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;
  3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, gdzie dziecko:
  a) nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej),
  b) nazywa czynności, których lubi się uczyć;
  4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, gdzie dziecko:
  a) opowiada, kim chciałoby zostać;
  b) na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu,
  c) podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 18

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie
  z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt
  z jego rodzicem w celu:
  1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
  2) włączania ich w działalność przedszkola.
 4. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
  1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;
  2) planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu;
  3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
  4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; opracowanie analizy gotowości szkolnej ma celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które mogą pomóc:
  a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji w jakich obszarach powinni wesprzeć swoje dziecko,
  b) nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,
  c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  5) właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
  6) troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp;
  7) wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu;
  8) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;
  9) doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji zgodnie z potrzebami Przedszkola, poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  10) organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
  11) rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do pracy z dziećmi;
  12) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka;
  13) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
  14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym
  i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym w tym imprez mających na celu promocję przedszkola;
  15) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  16) aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
  17) przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;
  18) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
  19) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola oraz uchwałami rady pedagogicznej;
  20) czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
  21) udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola;
  22) realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.
 5. Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.
 6. Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 7. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 8. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
 9. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:
  1) przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać wymagane szkolenia;
  2) sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
  3) niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;
  4) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
  5) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać
  z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;
  6) udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;
  7) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;
  8) zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola;
  9) przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególnie procedury odbierania dzieci z przedszkola;
  10) za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.
 10. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, w szczególności dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów dzieci.

§ 18a

 1. W czasie prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do udostępniania rodzicom treści i zadań do samodzielnego wykonania w domu.
 2. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
 3. Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać co dziecko zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem.

§ 19
Pracownicy obsługi i administracji

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu
  i jego otoczenia w czystości i porządku.
 2. Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.
 3. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
  1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
  2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
  3) przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku – wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
  4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  5) uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
  6) przestrzeganie zasad dyscypliny pracy;
  7) prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;
  8) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
  9) składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy przez pracowników na stanowiskach urzędniczych.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor Przedszkola.
 6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy – Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
 7. (uchylono)

§ 20
(uchylono)

Rozdział VI
Rodzice

§21

 1. Podstawą skutecznego oddziaływania wychowawczego Przedszkola jest systematyczna współpraca oraz współdziałanie nauczycieli i rodziców.
 2. Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania, nauczania, opieki i profilaktyki przestrzegając następujących norm:
  1) zapoznawać rodziców z podstawą programową i włączać ich do rozwijania u dzieci wiedzy i umiejętności;
  2) systematycznie informować rodziców o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
  3) rzetelne informować o sukcesach, postępach i niepowodzeniach dzieci.
 3. Formy współdziałania przedszkola z rodzicami:
  1) zebrania grupowe;
  2) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem i dyrektorem;
  3) wgląd do indywidualnych kart obserwacji;
  4) kącik dla rodziców;
  5) spotkania integracyjne;
  6) zajęcia otwarte;
  7) zajęcia adaptacyjne;
  8) uroczystości przedszkolne zgodne z planem uroczystości.
 4. Rodzice mają prawo do:
  1) znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych, uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiągnięciu tej gotowości;
  2) uzgadniania z nauczycielem kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu;
  3) uzyskiwania porad i wskazówek w sprawach wychowania i rozwoju dziecka;
  4) wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki i zestawów programów;
  5) uczestnictwa w zebraniach ogólnych przynajmniej raz w roku, w zebraniach grupowych przynajmniej 2 razy w roku;
  6) uczestnictwa w zajęciach organizowanych dla rodziców i dzieci;
  7) udziału w uroczystościach przedszkolnych.
 5. Rodzice mają obowiązek:
  1) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta ;
  2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;
  3) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie i kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola;
  4) zgłaszać nauczycielom w grupie zmiany adresu i telefonu kontaktowego;
  5) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
  6) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe;
  7) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka;
  8) odbierać dzieci w zadeklarowanych godzinach;
  9) rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia;
  10) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
  11) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
  12) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
  13) znać i przestrzegać postanowień statutowych;
  14) czytać informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, na facebooku ;
 6. (uchylono)
 7. Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
 8. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 9. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

Rozdział VII
Wychowankowie przedszkola

§ 22

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3- 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 9 lat.
 4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 5. Do przedszkola przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia kwalifikacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, bądź opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 6. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 7. Przedszkole zapewnia dzieciom między innymi prawo do:
  1) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej poszanowania godności osobistej;
  2) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym do rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań;
  3) akceptacji takim, jakim jest;
  4) serdeczności, miłości i ciepła, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
  5) snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
  6) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;
  7) aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, wspólnoty i solidarności w grupie;
  8) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
  9) komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia;
  10) spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi;
  11) nauki, badania i eksperymentowania, różnorodności doświadczeń, fantazji;
  12) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania;
  13) otoczenia bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym;
  14) bezpiecznego pobytu oraz zdrowego żywienia.
 8. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:
  1) aktywności, twórczości, eksperymentowania;
  2) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów;
  3) zaradności wobec sytuacji problemowych;
  4) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami;
  5) poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych;
  6) tolerancji, otwartości wobec innych;
  7) bycia z innymi i dla innych pomocnym;
  8) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu-własnego i innych.
 9. Rodzice dziecka, którego prawa zostały naruszone mają prawo wniesienia skargi do wychowawcy grupy.

§ 23
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie określonym przez organ prowadzący przedszkole na stronie www.przedszkole.sedziszow.pl , Facebooku oraz na tablicy ogłoszeń.
 3. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”, oraz „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
 4. Zasady rekrutacji i kryteria określa ustawa Prawo oświatowe i Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
 6. Listy przyjętych dzieci wywieszone są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców zgodnie z harmonogramem rekrutacji w wyznaczonym terminie.

§ 23a
Skreślenie dziecka z listy wychowanków

 1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca), nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu;
  2) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
  3) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie;
  4) zachowania dziecka stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa swojego i innych dzieci
  (w przypadku niepodjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu np. terapii lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji).
 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia rodzicom dziecka.

Rozdział VII a
Działalność innowacyjna

§ 23b

 1. Działalność innowacyjna przedszkola jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:
  1) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności dzieci;
  2) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań
  w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji dzieci oraz nauczycieli;
  3) tworzenie przez dyrektora warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej przedszkola, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.

§ 23c
Organizacja współdziałania Przedszkola ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej

 1. W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje działające w środowisku lokalnym, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej przedszkola.
 2. Współpraca przedszkola z organizacjami o których mowa w ust. 1:
  1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz dzieci;
  2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą przedszkola;
  3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów dzieci;
  4) wpływa na integrację dzieci;
  5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki;
  6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój dzieci.
 3. Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

Rozdział VII b
Wolontariat

§ 23d

 1. Działalność przedszkola może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy na podstawie porozumienia zawartego z wolontariuszem przez Dyrektora Jednostki. Porozumienie takie określa:
  1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
  2) czas trwania porozumienia;
  3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych, specjalistami oraz innymi pracownikami przedszkola oraz pod nadzorem Dyrektora przedszkola lub wyznaczonej przez niego osoby;
  4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków; jednostki;
  5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia;
  6) imię (imiona) i nazwisko wolontariusza;
  7) datę i miejsce urodzenia wolontariusza;
  8) numer PESEL wolontariusza, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
  9) adres zamieszkania wolontariusza.
 2. Dyrektor informuje wolontariusza o specyfice działalności jednostki i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków jednostki.

Rozdział VII c
Zasady bezpieczeństwa

§ 23e

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
 2. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu powierzenia przez rodzica do chwili odebrania go przez rodzica lub pisemnie upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią.
 3. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające
  z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń.
 5. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.
 6. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.
 7. W przedszkolu jest obowiązek rejestrowania wyjść grupowych dzieci, które nie są wycieczkami. Rejestr wyjść grupowych prowadzi dyrektor przedszkola lub upoważniona przez niego osoba. Rejestr zawiera informacje określone odrębnymi przepisami, w szczególności podpisy opiekunów każdego wyjścia i podpis dyrektora.
 8. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
  1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka;
  2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka;
  3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 24

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi przedszkola.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie są dokonywane przez Radę Pedagogiczną w oparciu o aktualne przepisy.
 3. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.
 4. Uchwała w sprawie zmiany statutu wchodzi w życie w terminie przez nią określonym.
 5. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające nie mogą być sprzeczne
  z postanowieniami niniejszego statutu.
 6. Przedszkole prowadzi przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy: Ustawy Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego
 9. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych, statut zostanie udostępniony w kancelarii przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
 10. Traci moc Statut Przedszkola z dnia 27.11.2017r.
 11. Statut Przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia
 12. Statut niniejszy uchwalony Uchwałą Nr 1/2020/2021 Rady Pedagogicznej Przedszkola
  z dnia 29.08.2020r. stanowi załącznik do Uchwały.