Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SĘDZISZOWIE

Tekst jednolity Statutu Przedszkola-podjęty uchwałą nr 8/2017/18 z dnia 24.11.2017r

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie jest jednostką organizacyjną Gminy Sędziszów o charakterze publicznym w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe.
 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Sędziszowie przy Os. Na Skarpie 8.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Sędziszów, w imieniu której uprawnienia wykonują jej organy: Rada Miejska i Burmistrz Sędziszowa według kompetencji przyznanych im powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.
 5. Przedszkole używa pieczęci nagłówkowej o treści:
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
  Oś. Na Skarpie Nr 8
  28-340 SĘDZISZÓW
  tel. 041 38 11 205
  NIP 656-20-60-393
  Regon 290013199

oraz pieczęci okrągłej dużej o średnicy 35mm i małej o wymiarze średnicy 20mm
z Godłem Państwa Polskiego pośrodku i napisem w otoku:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SĘDZISZOWIE

 1. Przedszkole posiada znak graficzny – logo

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich realizacji
§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Prawa Oświatowego oraz innych ustaw a także zadania profilaktyczno-wychowawcze.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 3. Do zadań przedszkola należy:
  1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
  2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo – w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
  11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
  12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
  13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
  14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
  15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
  16) kształtowanie czynności intelektualnych oraz odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
  17) wspieranie dziecka w rozwijaniu uzdolnień, tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur,
  18) tworzenie warunków rozwijających tożsamość dziecka,
 4. Podstawą pracy w przedszkolu jest zabawa i różnorodna działalność dziecka związana z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu koordynacji wzrokowo-słuchowej i ruchowej oraz gotowości do podjęcia nauki w szkole. do nauki w szkole.

§ 3

 1. Zadania przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 2. W przedszkolu przestrzega się następujących zasad:
  1) wszystkie zajęcia prowadzone są pod opieką nauczyciela;
  2) dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy wychowawcy;
  3) podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch opiekunów;
  4) sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;
  5) podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
  6) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie,
  7) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju prowadzonej działalności, posiadają wymagane atesty i certyfikaty;
  8) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków,
  9) po przebytej chorobie zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania na zajęcia przedszkolne,
  10) podczas wycieczek i spacerów na 15 dzieci przypada jeden opiekun
  11) kierownik wycieczki opracowuje program i zapoznaje z nim wszystkich uczestników;
  12) opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel, który sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi, współdziała z kierownikiem wycieczki.
  13)udział w spacerach i wycieczkach wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
  14) jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, powołany społeczny inspektor pracy dokonuje kontroli obiektu i terenu wokół pod kątem bezpieczeństwa a z kontroli sporządza protokół i przekazuje dyrektorowi.
 3. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
  1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
  2) przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;
  3) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
  4) respektowanie odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety;
  5) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest specjalne postępowanie;
 4. W zakresie promocji i ochrony zdrowia przedszkole:
  1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;
  2) przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem;
  3) w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę;
  4)tworzy warunki do kształtowania nawyków i zachowań dbania przez dzieci o zdrowie;
 5. Zadania przedszkola są realizowane poprzez:
  1)Program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawą programową, który może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
  2) odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki niezbędne do pełnej realizacji programów wychowania przedszkolnego;
  3) zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań;
  4) organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka;
 6. Przy realizacji zadań przedszkola nauczyciele wspomagają indywidualny rozwój dziecka poprzez:
  1) dostosowanie metod i form pracy uwzględniających indywidualne potrzeby i zainteresowania dziecka;
  2) tworzenie sytuacji wychowawczych pozwalających na kształtowanie właściwych zachowań dziecka;
  3) organizowanie zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartym na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój;
  4) kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, w tym właściwych nawyków żywieniowych, współpracując w tym zakresie z rodzicami. Ważny element codziennego rytmu dnia – pobyt dzieci na świeżym powietrzu;
 7. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i w przygotowaniu do nauki w szkole poprzez:
  1) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka,
  2)zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;
  3) opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole;
 8. W przypadku dziecka niepełnosprawnego sposób realizacji zadań w szczególności uwzględnia rodzaj niepełnosprawności.
 9. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w Koncepcji Pracy Przedszkola, w Rocznym Programie Pracy oraz w miesięcznych Planach Pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.
 10. Realizacja podstawy programowej odbywa się poprzez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu w formie zajęć kierowanych i niekierowanych – szczególna rola samodzielnej zabawy. Zajęcia kierowane powinny uwzględniać indywidualne możliwości rozwojowe dzieci, w tym w szczególności prowadzić do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, np. oczekiwanie poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu
 11. Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego ,sformułowane są w postaci celów do osiągnięcia przez dzieci na zakończenie edukacji przedszkolnej w ramach czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego.

§4

 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor.
 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udziela w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
  1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  3) porad i konsultacji;
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 9. Do zadań dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
  1) organizowanie wspomagania przedszkola w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;
  3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem, z zastrzeżeniem ust. 12;
  4) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;
  5) informowanie niezwłoczne w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 10. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
  1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
  2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
  3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
  4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań;
  6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
  7) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
 11. Przepisy ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
 12. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
  1) dzieci objętych kształceniem specjalnym;
  2) dzieci objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
 13. Dyrektor może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 14. Warunki objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz jej organizację określają przepisy, o których mowa w ust. 15.
 15. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawa oświatowego.
 16. Dla dzieci z orzeczeniem, opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu objęcia ich pomocą psychologiczno- pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w przedszkolu funkcjonuje zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Do zadań zespołu należy:
  1)planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej
  2) opracowanie działań wspierających dziecko w procesie rozwoju i edukacji.
 17. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce, na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli poprzez konsultacje, szkolenia warsztatowe.

Rozdział III
Organy przedszkola
§ 5

 1. Organami przedszkola są:
  a) dyrektor przedszkola,
  b) rada pedagogiczna
  c) rada rodziców.
 2. Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

Dyrektor przedszkola

§6

 1. Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania i odwoływania ze stanowiska dyrektora regulują odrębne przepisy.
 2. Przedszkolem kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor przedszkola w szczególności:
  1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;
  2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy;
  4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
  8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  9) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;
  10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
  11) wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
  a) skreślenia dziecka z listy dzieci przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
  b) nadania stopniu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
  12) do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
  13) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania oceny ich pracy;
  14) dokonuje oceny pracy nauczyciela;
  15) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
  16) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu;
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
  2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
  3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 5. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
  1) wychowawczo-dydaktyczny poziom przedszkola;
  2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole;
  3) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;
  4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
  5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.
 6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami.
 7. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
 8. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.
 9. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego.
 10. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze.

Rada Pedagogiczna

§ 7

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.
 6. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.
 7. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  a) zatwierdzenie planów pracy;
  b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji;
  c) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
  d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego;
  f) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  a) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
  b) projekt planu finansowego przedszkola;
  c) wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
  e) programy wychowania przedszkolnego mające być dopuszczone do użytku.
 10. Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:
  a) przygotowuje projekt statutu i zmian do statutu;
  b) uchwala regulamin swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola;
  c) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
  d) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
  e) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
  f) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
  g) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.
 11. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 12. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Rada Rodziców

§ 8

 1. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje rady rodziców są jawne.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych na zebraniu rodziców wychowanków danego oddziału.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojego działania, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i który określa w szczególności:
  1) tryb wyborów rodziców do rady, o którym mowa w ust. 2;
  2) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
  3) zasady wydatkowania funduszy Rady.
 4. Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
 5. Rada Rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich spraw przedszkola.
 6. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.
 7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

Zasady współdziałania organów przedszkola

§ 9

 1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
 2. Organy przedszkola planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
 3. Organy przedszkola zobowiązane są współdziałania ze wszystkimi organami przedszkola w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
 4. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
 5. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 6. Przedszkolne organa mogą zapraszać na planowane lub doraźne swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 7. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 8. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację tzn. Radę Rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu;
 9. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków
 10. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

Rozstrzyganie sporów między organami

§ 10

 1. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej.
 2. W przypadku zaistnienia sporu organy będące w sporze dążą do rozstrzygnięcia sporu poprzez rozmowy lub negocjacje.
 3. Spór rozstrzygany jest w oparciu o przepisy prawa dotyczące sporu. Strony mogą przedstawiać opinie i stanowiska prawne.
 4. W przypadku sporu, w której stroną jest dyrektor lub spór nie został rozstrzygnięty strony mogą się zwrócić o jego rozstrzygnięcie, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcia tych organów są ostateczne.

Rozdział IV
Organizacja przedszkola

§ 11

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest tworzenie grup zróżnicowanych wiekowo.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. W przedszkolu może powstać oddział integracyjny. Liczba dzieci w tym oddziale wynosić może od 15 do 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, określające poziom rozwoju i stanu zdrowia dziecka, pod warunkiem posiadania odpowiednio wykwalifikowanej kadry, niezbędnej do realizacji zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

§ 12

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola zaopiniowanych Uchwałą Rady Pedagogicznej
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć obowiązkowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci:
  1) dla dzieci 3-4 letnich około 10-15 min.
  2) dla dzieci 5-6 letnich około 20-30 min.
 4. Przedszkole organizuje w najstarszych grupach lekcje religii.
 5. Dyrektor ma obowiązek zorganizowania nauki religii. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 6. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez władze kościołów lub innych związków wyznaniowych.
 7. Koszt zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla dzieci 4,5,6-cio letnich dla wszystkich grup wiekowych pokrywany jest w całości z budżetu Gminy Sędziszów .
 8. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań podanych w arkuszu organizacyjnym.
 9. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciele opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 10. Dla każdego oddziału przedszkole prowadzi dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno- wychowawczej z dziećmi danym roku szkolnym..
 11. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z przepisami Prawa oświatowego.

§ 13

 1. Przedszkole jest placówką 6-oddziałową.
 2. Liczba oddziałów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych dzieci.

§ 14

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola zaopiniowany przez związki zawodowe zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór.
 2. W przypadku zmian w organizacji przedszkola sporządzony aneks do 30 września opinię wydaje Świętokrzyski Kurator Oświaty a następnie zatwierdza organ prowadzący.
 3. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
  1) liczbę dzieci i liczbę oddziałów;
  2) liczbę etatów pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno – obsługowych;
  3) czas pracy poszczególnych oddziałów;
  4) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych z budżetu Gminy Sędziszów.

§ 15

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.
 2. Ramowy rozkład dnia – rytm dnia ustalony jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności dzieci, a także oczekiwań rodziców.
 3. Ramowy rozkład dnia zawiera w szczególności:
  1) godziny pracy przedszkola, ze wskazaniem godzin pracy dla poszczególnych oddziałów;
  2) godziny posiłków;
  3) godziny wypoczynku;
  4) harmonogram zajęć i zabaw edukacyjnych;
  5) czas czynności porządkowych.
  6) zabaw i spacerów
 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tych oddziałów szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, przy ciągłym wspieraniu rozwoju dziecka oraz zapewnieniu ciągłości i skuteczności pracy.
 5. Ramowy rozkład dnia znajduje się w dziennikach zajęć każdego oddziału.

§ 16

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców
 2. Przedszkole pracuje w godzinach od 600 do 1630 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 3. Czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godziny dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
 4. Na wniosek dyrektora organ prowadzący ustala dzienny czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin.
 5. Przedszkole dysponuje 145 miejscami
 6. Liczba oddziałów wynosi 6.
 7. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
 8. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV, V, VI),
  b) pomieszczenia sanitarne dla dzieci,
  c) salę rekreacyjną – hol dolny,
  d) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
  e) kuchnię wraz z zapleczem,
  f) szatnię dla dzieci i personelu,
  g) ogród przedszkolny.
 9. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 10. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
 11. Przedszkole jest jednostka budżetową, której działalność finansowana jest przez:
  a) Gminę Sędziszów,
  b) rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 12. Dodatkowe informacje o organizacji przedszkola:
  a) przedszkole pełni dyżury wakacyjne w czasie i terminie ustalonym przez organ prowadzący, w przypadku, jeżeli liczba zgłoszonych dzieci wynosi min 12.
  b) podczas dyżurów wakacyjnych w przedszkolu, pracujący nauczyciele sprawują opiekę w grupie łączonej, pozostali nauczyciele wykorzystują urlopy wypoczynkowe lub pozostają do dyspozycji dyrektora.
  c) Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac poprawiających warunki bezpieczeństwa, prac modernizacyjnych, remontowych oraz okresowych czynności, które nie mogą być wykonywane podczas pobytu dzieci w przedszkolu.
 13. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów):
  a) dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 600 do 830 lub w każdym innym czasie pracy z uwzględnieniem punktu d);
  b) dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców;
  c) rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną osobę;
  d) ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie;
  e) odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 1630;
  f) przedszkole odmówi wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
 14. Zasady odpłatności:
  a) świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 800 do 1300.
  b) koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywają rodzice (prawni opiekunowie).
  c) wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Sędziszowie, rodzice dzieci sześcioletnich nie ponoszą w/w opłat.
  d) nieobecność dziecka w przedszkolu mogą zgłaszać rodzice telefonicznie do godziny 830 danego dnia.
  e) przedszkole zapewnia dzieciom korzystanie z 3 posiłków dziennie.
  f) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie i za godziny ponad programowe za okres nieobecności dziecka.
  g) opłatę wnosi się z góry do dnia 20 każdego miesiąca.
  h) wysokość opłaty i sposób uiszczenia odpłatności jest podana do wiadomości rodzicom na pierwszym ogólnym zebraniu w danym roku szkolnym.
  i) dla dzieci ze specjalnymi potrzebami umożliwia się przynoszenie gotowych posiłków, potraw przygotowanych przez rodziców poza przedszkolem.
  j) dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

§ 17

 1. W przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Dyrektor organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej „zespołem”. Pracę zespołu koordynuje dyrektor albo nauczyciel upoważniony przez dyrektora.
 3. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
  1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
  2) psycholog;
  3) logopeda.
 4. W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również inni niż wymienieni w ust. 3 specjaliści.
 5. Do zadań zespołu należy w szczególności:
  1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;
  2) nawiązanie współpracy z:
  a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
  b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
  c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;
  3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;
  4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
  5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;
 6. Sposób i zasady szczegółowego dokumentowania działań zespołu, określenie programu, sposoby współdziałania zespołu z rodziną dziecka, zakres współpracy zespołu z podmiotem leczniczym określają przepisy rozporządzenia w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 7. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 8. Warunki i sposób organizowania zajęć, o których mowa w ust. 1, określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola, które organizuje wczesne wspomaganie. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola w którym udzielane jest wczesne wspomaganie, należy zapis dostosować do takiej sytuacji.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 18

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicem w celu:
  1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
  2) włączania ich w działalność przedszkola.
 4. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
  1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;
  2) planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu;
  3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
  4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; opracowanie analizy gotowości szkolnej ma celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które mogą pomóc:
  a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji w jakich obszarach powinni wesprzeć swoje dziecko,
  b) nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,
  c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  5) właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
  6) troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp;
  7) wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu;
  8) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;
  9) doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  10) organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
  11) rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do pracy z dziećmi;
  12) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka;
  13) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
  14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym w tym imprez mających na celu promocję przedszkola;
  15) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  16) aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
  17) przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;
  18) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
  19) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola oraz uchwałami rady pedagogicznej;
  20) czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
  21) udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola;
  22) realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.
 5. Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.
 6. Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 7. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny.
 8. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
 9. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:
  1) przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać wymagane szkolenia;
  2) sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
  3) niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;
  4) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
  5) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;
  6) udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;
  7) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;
  8) zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola;
  9) przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególnie procedury odbierania dzieci z przedszkola;
 10. Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

Pracownicy obsługi i administracji
§ 19

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
 2. Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.
 3. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
  1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
  2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
  3) przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku – wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
  4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
  5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  6) uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
  7) przestrzeganie zasad dyscypliny pracy;
  8) prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;
  9) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
  10) składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy przez pracowników na stanowiskach urzędniczych.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor placówki.
 6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy – Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
 7. Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:
  1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;
  2) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;
  3) dbania o bezpieczeństwo wychowanków;
  4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy;
  5) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;
  6) współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;
  7) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;
  8) troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.

§ 20

 1. Woźna oddziałowa współpracuje z nauczycielkami przydzielonej grupy. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio intendentce.
 2. Woźna oddziałowa zna i respektuje prawa dziecka.
 3. Do zadań woźnej oddziałowej należy:
  1) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;
  2) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;
  3) opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;
  4) udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;
  5) uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych działań na terenie grupy;
  6) unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;
  7) pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci;
  8) dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie;
  9) w razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni;
  10) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;
  11) przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz utrzymywanie jej w czystości;
  12) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., zabezpieczanie przed dziećmi środków czystościowych, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
  13) przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminów bhp i ppoż.;
  14) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczycielkę pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

Rozdział VI
Rodzice

§21

 1. Podstawą skutecznego oddziaływania wychowawczego Przedszkola jest systematyczna współpraca oraz współdziałanie nauczycieli i rodziców.
 2. Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania przestrzegając następujących norm:
  1) zapoznawać rodziców z podstawą programową i włączać ich do rozwijania u dzieci wiedzy i umiejętności;
  2) systematycznie informować rodziców o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
  3) rzetelne informować o sukcesach, postępach i niepowodzeniach dzieci;
 3. Formy współdziałania przedszkola z rodzicami:
  1) zebrania grupowe;
  2) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem i dyrektorem;
  3) wgląd do indywidualnych kart obserwacji;
  4) kącik dla rodziców;
  5) spotkania integracyjne;
  6) zajęcia otwarte;
  7) zajęcia adaptacyjne;
  8) uroczystości przedszkolne zgodne z planem uroczystości.
 4. Rodzice mają prawo do:
  1) znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych, uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiągnięciu tej gotowości;
  2) uzgadniania z nauczycielem kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu;
  3) uzyskiwania porad i wskazówek w sprawach wychowania i rozwoju dziecka;
  4) wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki i zestawów programów;
  5) uczestnictwa w zebraniach ogólnych przynajmniej raz w roku, w zebraniach grupowych przynajmniej 2 razy w roku;
  6) uczestnictwa w zajęciach organizowanych dla rodziców i dzieci;
  7) udziału w uroczystościach przedszkolnych.
 5. Rodzice mają obowiązek:
  1) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta ;
  2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;
  3) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie i kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola
  4) zgłaszać nauczycielom w grupie zmiany adresu i telefonu kontaktowego;
  5) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
  6) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe;
  7) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka;
  8) odbierać dzieci w zadeklarowanych godzinach;
  9) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
  10) rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.
  11) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
  12) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
  13) znać i przestrzegać postanowień statutowych;
  14) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń, na facebooku;
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.
 7. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia dyrektora.
 8. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, dyrektor lub nauczyciel podejmuje decyzję o wezwaniu Policji.
 9. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

Rozdział VII
Wychowankowie przedszkola

§ 22

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3-6 lat. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 3 -go roku życia.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 9 lat.
 4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 5. Do przedszkola przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia kwalifikacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, bądź opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 6. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 7. Przedszkole zapewnia dzieciom między innymi prawo do:
  1) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej poszanowania godności osobistej;
  2) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym do rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań;
  3) akceptacji takim, jakim jest;
  4) serdeczności, miłości i ciepła, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
  5) snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
  6) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;
  7) aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, wspólnoty i solidarności w grupie;
  8) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
  9) komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia;
  10) spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi;
  11) nauki, badania i eksperymentowania, różnorodności doświadczeń, fantazji;
  12) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania;
  13) otoczenia bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym;
  14) bezpiecznego pobytu oraz zdrowego żywienia.
 8. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:
  1) aktywności, twórczości, eksperymentowania;
  2) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów;
  3) zaradności wobec sytuacji problemowych;
  4) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami;
  5) poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych;
  6) tolerancji, otwartości wobec innych;
  7) bycia z innymi i dla innych pomocnym;
  8) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu-własnego i innych.

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

§ 23

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”, oraz „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
 3. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie określonym przez organ prowadzący przedszkole na stronie www.przedszkole.sedziszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń.
 4. Zasady rekrutacji i kryteria określa ustawa Prawo oświatowe i Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
 6. Listy przyjętych dzieci wywieszone są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców w wyznaczonym terminie.
 7. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  a) zalegania z odpłatnością za przedszkole,
  b) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie nieobecności,
  c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

Szczegółowe informacje i zasady dotyczące postępowania rekrutacyjnegookreślonesą w Regulaminie Rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na dany rok szkolny.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 24

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi przedszkola.
 2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustalono, że zostanie udostępniony w kancelarii przedszkola.
 3. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie są dokonywane przez Radę Pedagogiczną w oparciu o aktualne przepisy.
 4. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub w sprawie uchwalenia nowego statutu wchodzi w życie w terminie przez nią określonym.
 6. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 7. Przedszkole prowadzi przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy: Ustawy Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego
 10. Traci moc Statut Przedszkola z dnia 24.11.2014 r.
 11. Statut Przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia
 12. Statut niniejszy uchwalony Uchwałą Nr 8/2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola z dnia 24.11.2017r. i stanowi załącznik do Uchwały.