Koncepcja przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SĘDZISZOWIE NA LATA 2018-2022

„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje (…) na każdym etapie drogi wychowawcę zdolnego do udzielania mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału, koniecznych do wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia”                                                                                                              

                                                                                                                      M. Debesse

PODSTAWA  PRAWNA

Koncepcja Pedagogiczna Pracy Przedszkola zgodna jest z:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 996)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkołyI stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2017 r., poz. 1658)
 • Statutem Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie uchwalonym przez Radę Pedagogiczną z dnia 27.11.2017 r.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLAREALIZOWANA JEST W OPARCIU O:

Programy w których są zawarte cele, zadania działalności przedszkola:

 1. Program edukacji przedszkolnej ,,Nasze przedszkole’’- Małgorzata Kwaśniewska
  i Wiesława Żaba-Żabińska
 2. Program wychowawczy
 3. Program profilaktyczny
 4. Program nauczania religii dla przedszkola – „W radości dzieci bożych” –
  Ks. dr Tadeusz Śmiech.
 5. Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego – Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska .
 6. Program nauczania języka angielskiego „I love Boo”

Przedszkole funkcjonuje w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego
i wewnętrzne uregulowania.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA

Przemiany jakie następują zarówno w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym                 i kulturalnym przyczyniają się także do zmian w życiu przedszkolnym. Współczesne placówki przedszkolne postrzegane są już nie tylko jako miejsce zabawy, ale właściwie i to przede wszystkim, jako miejsce zapewniające optymalne warunki prawidłowego, wszechstronnego rozwoju dziecka. To placówka otwarta na potrzeby dziecka
i uwzględniająca potrzeby i oczekiwania rodziców. Wiek XX zwany „Wiekiem Dziecka” upowszechnił świadomość znaczenia wieku dziecięcego i jego wpływ na rozwój i przyszłe losy człowieka.

Koncepcja pracy zawiera sposób funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie na lata 2018 – 2022. Nasze przedszkole jest placówką bliską dziecku, jego rodzinie i środowisku, panuje w nim życzliwa atmosfera, funkcjonuje dobra „domowa” kuchnia. Nauczyciele i pracownicy obsługi stanowią dobrany zespół, współodpowiedzialny za przedszkole i to, co się w nim dzieje. W dobie dynamicznych zmian, stały rozwój powinien być wpisany we wszystkie obszary działania przedszkola. Warunkiem rozwoju jest systematyczne doskonalenie personelu oraz rodziców. Przedszkole rozpoznaje potrzeby w tym zakresie i planuje odpowiednie zadania.

Jesteśmy ukierunkowani na pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu małego dziecka, na tworzeniu jak najlepszych warunków do jego wszechstronnego rozwoju w oparciu
o indywidualne potrzeby i predyspozycje. Traktujemy rodziców jak świadomych partnerów procesu edukacyjnego, w poszanowaniu ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków. Rozwijamy uzdolnienia, zapewniamy bogatą ofertę edukacyjną. Promujemy zdrowy, aktywny i proekologiczny styl życia. Nasze przedszkole ma szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek, wypracowane swoje tradycje, aktywnie uczestniczy w życiu lokalnego środowiska, włącza się w akcje charytatywne. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole prezentuje wysoką jakość pracy
i cieszy się dobrą opinią.       

Wszystkie podejmowane działania będą spójne z zadaniami statutowymi przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem zadań priorytetowych, które wyznaczać będą cele – kierunki pracy na 5 lat. Priorytety te są związane z misją i wizją przedszkola oraz wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiska, rodziców i nauczycieli.

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

Przedszkole Samorządowe funkcjonuje od 01.06.1978r. jako placówka opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna służąca dzieciom mieszkańców gminy Sędziszów. Do 1992 roku placówka należała do Sędziszowskiej Fabryki Kotłów „Sefako” S.A.

Obecnie jest własnością skarbu państwa, gdzie organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów.

Przedszkole prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci od 3-6 lat w godzinach od 6.00-16.30.

Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty
w Kielcach.

Dyrektorem placówki od 01.09.2017 r. jest mgr Anna Skóra.

W przedszkolu przebywa 145wychowanków. Liczba oddziałów -6.

 • grupa I 3latki – 25
 • grupa II 3latki – 25
 • grupa III 4latki – 25
 • grupa IV 4-5latki – 20
 • grupa V 5latki – 25
 • grupa VI 6latki – 25

W przedszkolu zatrudnionych jest 23 pracowników, w tym dyrektor, 11 nauczycieli
z czego 9 zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast 1 nauczyciel jest zatrudniony na ½ etatu dopełniając etat na stanowisku obsługi. Placówka zatrudnia także katechetę, który prowadzi zajęcia z religii. W przedszkolu zatrudnionych jest 11 pracowników administracji i obsługi.

Nasze przedszkole proponuje szereg ciekawych zajęć dodatkowych:

 • język angielski
 • zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki
 • religia
 • zajęcia taneczne
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna po badaniu bilansowym przez lekarza
 • udział w koncertach kameralnych w wykonaniu artystów Filharmonii Świętokrzyskiej
 • udział w przedstawieniach teatralnych w wykonaniu aktorów z instytucji teatralnych
 • udział w teatrzykach na terenie przedszkola.

METODY PRACY, ZASADY

W celu zrealizowania obowiązujących treści programowych, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.

Do metod tych należą m.in.:

 • Metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
 • Opowieść ruchowa R. Labana
 • Praca szkolna K. Orffa
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
 • Metoda globalnego czytania
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz przygotowująca dzieci do nauki pisania
  i czytania
 • Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia
  i działania
 • Bajkoterapia
 • Techniki parateatralne,
 • Drama
 • Pantomima
 • Relaksacja
 • Zabawy paluszkowe

MISJA PRZEDSZKOLA

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata
 a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Janusz Korczak

W naszym przedszkolu:

 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo
 • Tworzymy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie
  z jego możliwościami
 • Budujemy dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • Rozwijamy świadomość ekologiczną i kształtujemy postawy proekologiczne dzieci
 • Promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne
 • Przestrzegamy zasady wynikające z Konwencji Praw Dziecka
 • Promujemy przedszkole w środowisku lokalnym
 • Podnosimy kwalifikacje kadry pedagogicznej
 • Wzbogacamy bazę dydaktyczną i materialną
 • Rozwijamy współpracę z rodzicami, umożliwiając wspomaganie wychowania dzieci
  i pośredniczenie w kontaktach z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

WIZJA PRZEDSZKOLA

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz,
 jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

 • Nasze przedszkole jest bezpieczną, zintegrowaną placówką, w której największym dobrem jest dobro dziecka.
 • Naczelnym zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
 • Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców.
 • Naszymi sprzymierzeńcami są rodzice, którzy czynnie uczestniczą w codziennym życiu przedszkola.
 • Naszą dewizą jest optymizm, twórcze myślenie i otwartość na nowe doświadczenia.
 • Dążymy do tego, aby nasze dzieci osiągnęły gotowość szkolną i odnosiły sukcesy
  w szkole zgodnie z indywidualnym potencjałem rozwojowym.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikację interpersonalną.

       KIERUNKI PRACY DO REALIZACJI W OKRESIE 5-LETNIEJ KADENCJI

 1. Prowadzenie skutecznych działań wychowawczych pozwalających na eliminowanie zagrożeń i kreowanie prawidłowych postaw dzieci.
 2. Realizowanie podstawy programowej gwarantującej wszechstronny rozwój wychowanków.
 3. Prowadzenie przedszkola otwartego na potrzeby środowiska. Promowanie wychowania przedszkolnego, osiągnięć przedszkola i wychowanków w środowisku.
 4. Podejmowanie systematycznych działań poprawiających warunki lokalowe
  i wyposażenie przedszkola w celu stworzenia optymalnych warunków prowadzenia działalności statutowej placówki.

Nasze motto:

PRZEDSZKOLE  AKCEPTUJE,  TOLERUJE,

WSPIERA  POSTAWĘ  TWÓRCZĄ, KSZTAŁTUJE

I     PRACA Z DZIEĆMI  

Zadanie1.Prowadzenie skutecznych działań wychowawczych pozwalających na eliminowanie zagrożeń i kreowanie prawidłowych postaw dzieci

Cele strategiczne:

 1. Eliminowanie zachowań negatywnych wśród wychowanków
 2. Wypracowanie skutecznych sposobów na rozładowanie negatywnych emocji dzieci
 3. Wspomaganie rodziców w działaniach zmierzających do rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych
 4. Promowanie pożądanych postaw i zachowań dzieci. Wychowanie do wartości.
 5. Rozwijanie postaw empatii i tolerancji

Formy realizacji

 • Rozpoznanie problemów wychowawczych i opiekuńczych oraz realizacja zadań zawartych  programach z uwzględnieniem potrzeb dzieci w tym zakresie
 • Zapewnienie różnorodnych form pomocy dzieciom, rodzinom i nauczycielom we współdziałaniu z instytucjami i osobami wspierającymi
 • Kodeks przedszkolaka- nagradzanie motywujące i wyznaczanie bezpiecznych konsekwencji
 • Rozwijanie postaw empatii i tolerancji w relacjach dziecko-dziecko, dziecko-dorosły oraz z osobami niepełnosprawnymi – kontynuacja współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Zielonkach, Caritas,        
 • Kontynuacja świadomego uczestnictwa dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola w działaniach prozdrowotnych

Zadanie 2.Kontynuacja świadomego uczestnictwa dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola w działaniach prozdrowotnych

Cele strategiczne:

 1. Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka zgodnie z wrodzonym potencjałem
  i możliwościami
 2. Prowadzenie i wykorzystywanie wyników obserwacji i diagnozy do planowania
  i wspierania rozwoju dziecka jego umiejętności, wiadomości oraz postaw
 3. Wczesne rozpoznawanie potrzeb i wspieranie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 4. Rozpoznawanie umiejętności, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz systematyczna praca nad ich rozwijaniem
 5. Wczesne wykrywanie i eliminowanie deficytów rozwojowych dzieci
 6. Przeciwdziałanie powstawaniu niepowodzeń, wyrównywanie szans edukacyjnych

Formy realizacji:

 • Planowanie pracy w oparciu o rzetelną obserwację i diagnozę umiejętności  i potrzeb dzieci oraz z wykorzystaniem wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego
 • Zapewnienie prawidłowej organizacji procesu edukacyjnego, uwzględniającego możliwości i umiejętności wszystkich dzieci
 • Rozwijanie aktywności dziecięcej poprzez zabawy i zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, teatralne z wykorzystaniem różnych metod
 • Dostarczanie dzieciom bodźców do rozwoju poprzez udział w koncertach, przedstawieniach teatralnych, warsztatach, konkursach, przeglądach, wycieczkach, bibliotece itp.
 • Optymalne wykorzystanie ogrodu przedszkolnego do zabaw i zajęć w tym ruchowych, matematycznych, przyrodniczych, plastycznych, badawczych
 • Promowanie społeczności przedszkolnej zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną, higienę osobistą i narządów zmysłu, racjonalne odżywianie, unikanie zagrożeń, kształtowanie czynnej postawy  w zapobieganiu chorobom 
 • Włączanie całej społeczności przedszkolnej w działania na rzecz ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zgodne
  z koncepcją rozwoju przedszkola

Zadanie3.Prowadzenie przedszkola otwartego na potrzeby środowiska. Promowanie wychowanie przedszkolnego, osiągnięć przedszkola i wychowanków w środowisku

Cele strategiczne:

 1. Kierunki pracy placówki i jej rozwój zgodne z potrzebami środowiska
 2. Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym
 3. Udział rodziców w procesie wychowawczym prowadzonym w przedszkolu
 4. Wspieranie rodziny w jej funkcjach wychowawczych i opiekuńczych
 5. Aktywny udział rodziców w życiu przedszkola
 6. Promowanie roli wychowania przedszkolnego na rozwój dziecka
 7. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci
 8. Promocja placówki i osiągnięć wychowanków w środowisku lokalnym

Formy realizacji

 • Upowszechnianie wychowania przedszkolnego w środowisku poprzez organizowanie festynu i uroczystości dla wychowanków i ich rodzin, a także mieszkańców Sędziszowa
 •  Promocja i rozwijanie młodych talentów oraz prezentacja dorobku w środowisku lokalnym – udział w konkursach, festiwalach, uroczystościach itp. 
 • Włączanie się w kampanie, projekty i działania: Sprzątanie Świata, Cała Polska Czyta Dzieciom, Dzień Ziemi, WOŚP,
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola – wdrażanie strategii działań promocyjnych
 • Ścisła współpraca z rodziną dziecka, w tym:
 • zapoznanie z koncepcją pracy przedszkola,
 • rozpoznanie potrzeb i oczekiwań a także opinii rodziców dotyczących funkcjonowania placówki oraz uwzględnianie w planach pracy uwag i sugestii rodziców,
 • zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w zebraniach informacyjno-organizacyjnych, konsultacjach,
 • włączanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w  życiu przedszkola (koncerty, festyny, uroczystości, zajęcia otwarte, czytanie bajek, festyn rodzinny, itd.)

Zadanie 4. Podejmowanie systematycznych działań poprawiających warunki lokalowe                       i wyposażenie przedszkola w celu stworzenia optymalnych warunków prowadzenia działalności statutowej placówki.

Cele strategiczne:

 1. Zapewnienie zdrowych, bezpiecznych warunków pobytu dzieci, pracowników  i osób na terenie przedszkola
 2. Zapewnienie atrakcyjnego wyposażenia w pomoce i zabawki
 3. Zadbanie o estetykę ogrodu przedszkolnego oraz bezpieczeństwo terenu i urządzeń na placu zabaw

Forma realizacji

 • doposażanie przedszkola w zabawki , pomoce dydaktyczne, kąciki tematyczne,
 • organizacja imprez mających na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych
 • przebudowa parkingu przy przedszkolu
 • planowana budowa żłobka (przez organ prowadzący)
 • remonty wewnętrznej klaki schodowej, holu na I piętrze, holu na parterze,
 • odnawianie sal zajęć,
 • rewitalizacja placu zabaw i ogrodu,
 • modernizacja pomieszczeń kuchni przedszkolnej,

II  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Zadanie 1.Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicami

Formy realizacji

 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica
 • Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte
 • Zapraszanie na uroczystości przedszkolne
 • Organizowanie spotkań rodziców z psychologiem i pedagogiem
 • Organizowanie zebrań ogólnych z rodzicami oraz Radą Rodziców
 • Organizowanie zebrań grupowych
 • Prezentowanie na tablicach dla rodziców ciekawych publikacji, gotowych rozwiązań
  i podpowiedzi do różnych sytuacji pedagogicznych i wychowawczych
 • Eksponowanie na tablicach poszczególnych grup prac plastycznych dzieci
 • Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola

Zadanie2.Włączanie rodziców w działania przedszkola

Formy realizacji

 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, tj: Pasowanie na Przedszkolaka, Mikołaj, Wigilia, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny „Mama Tata i Ja”
 • Zachęcanie rodziców do uczestniczenia w programie „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Włączanie rodziców w akcje charytatywne organizowane na terenie przedszkola
 • Udział rodziców w organizacji konkursów, wycieczek
 • Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc
  w przeprowadzaniu remontów,  zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych,

III   WSPÓŁRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Zadanie1.Przybliżenie założeń pracy placówki w środowisku lokalnym

Formy realizacji:

 • Realizacja Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Sędziszowa,
 • Sporządzanie planów, projektów, sprawozdań, informacji,
 • Realizacja planu finansowego z zachowaniem dyscypliny budżetowej,
 • Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola,
 • Optymalizacja wydatków przedszkola, m.in. poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy (pozyskiwanie pracowników obsługi w ramach stażu), wykonywanie drobnych prac remontowych we własnym zakresie, zakup sprzętu i pomocy,
 • Organizowanie imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
 • Organizowanie praktyk studenckich,
 • Prezentowanie działalności przedszkola stronie internetowej przedszkola i w lokalnej prasie,
 • Aktualizowanie kroniki przedszkola,
 • Uczestnictwo dzieci w świętach państwowych: 11 listopada,3 maja,
 • Organizowanie wycieczek pod pomniki żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej,

Zapraszanie do przedszkola ciekawych ludzi:

– Spotkania z ludźmi reprezentującymi ciekawe zawody, np.: stomatolog, pielęgniarka, lekarz weterynarii, ratownik medyczny, policjant, strażak, itp.

– Spotkanie z autorami, artystami.

Zadanie2. Współpraca z Samorządowym Centrum Kultury

Formy realizacji

 • Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez SCK,
 • Udział dzieci w gminnych konkursach plastycznych, recytatorskich, konkursach na najładniejszy stroik świąteczny,
 • Udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • Uczestniczenie w koncertach Filharmonii Świętokrzyskiej,
 • Uczestniczenie w spotkaniach teatralnych w wykonaniu różnych agencji artystycznych w  Samorządowym  Centrum Kultury,
 • Uczestniczenie w seansach filmowych w SCK,

Zadanie3. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Sędziszowie

Formy realizacji

 • Udział  w zajęciach w bibliotece
 • Uczestniczenie w akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, słuchanie bajek czytanych przez pracowników biblioteki

Zadanie4.Współpraca z Komisariatem Policji w Sędziszowie

Formy realizacji

 • Organizowanie cyklicznych spotkań z funkcjonariuszami policji nt. „Bezpieczeństwo w domu, przedszkolu, na podwórku i na drodze”,
 • Uczestniczenie w akcji „ Bezpieczny przedszkolak”,
 • Kontrola autobusów przed wyjazdem na wycieczki z dziećmi,

Zadanie5. Współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Sędziszowie

Formy realizacji

 • Zapraszanie lekarzy, pielęgniarki, stomatologa  na pogadanki z dziećmi i rodzicami na tematy dotyczące zachowań prozdrowotnych,
 • Współpraca ze stomatologiem,
 • Cykliczne kontrole czystości,
 • Badania bilansowe dzieci,

Zadanie6.Współpraca z parafią Św. Brata Alberta

Formy realizacji

 • Uczestniczenie dzieci w katechezie
 • Udział dzieci w „Jasełkach bożonarodzeniowych” w kościele parafialnym

Zadanie 7. Współpraca ze szkołami

Formy realizacji

 • Współpraca ze Szkołami Podstawowymi Nr 1 i Nr 2 –przybliżenie dzieciom specyfiki szkoły
 • Współudział w organizowaniu konkursów kolęd i pastorałek

Zadanie8.Współpraca ze Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty jako organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Formy realizacji

 • realizacja polityki oświatowej państwa, realizacja i aktualizacja dokumentacji pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniami MEN, Zarządzeniami Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz zaleceniami wizytatorów,

Zadanie 9. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego

Formy realizacji

 • Udział dzieci w organizowanej wigilii dla ludzi korzystających z usług Caritas
 • Uczestniczenie w zbiórce nakrętek prowadzonej przez Fundację Miśka Zdziśka
  „Błękitny promyk nadziei”
 • Włączanie się do akcji charytatywnej „zbiórka produktów żywnościowych w ramach świątecznej Akcji – „Podaruj radosne święta”
 • Udział w koncertach charytatywnych organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:

 • Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
 • Chęć poznawania świata
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania
  z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 • Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem)
 • Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi)
 • Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • Samodzielność
 • Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Posiada:

 • Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób
 • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • Podstawową wiedzę o świecie

Umie:

 • Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
 • Posługiwać się zdobyczami techniki

Rozumie, zna przestrzega:

 • Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 • Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
 • Zasady kultury współżycia, postępowania
 • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
 • Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)

Nie obawia się:

 • Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole
 • Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • Wykazać inicjatywy w działaniu
 • Wyrażania swoich uczuć

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2018–2022

 • Kontynuowanie  systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 • Inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności
 • Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu
 • Udzielanie fachowej pomocy rodzicom i dzieciom zgodnie z nowymi procedurami
 • Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami
 • Promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania oraz poczucia bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu i poza nim
 • Dbałość o bezpieczeństwo i estetyczny wygląd pomocy, zabawek, elementów dekoracyjnych w salach, holu placówki, na placu przedszkolnym
 • Sukcesywne doposażenie sal zajęć w zabawki i pomoce dydaktyczne
 • Zwiększenie czasu zabaw na świeżym powietrzu
 • Przygotowywanie posiłków w warunkach bezwzględnej czystości, zgodnie z normami żywieniowymi oraz pod względem ilości i jakości
 • Systematyczne zaopatrywanie kuchni w sprzęt AGD
 • Współpraca z intendentem i pracownikami kuchni w realizacji zdrowego programu żywienia, używanie do przygotowywania  posiłków  jak najmniej barwników i konserwantów, spożywanie dużej ilości owoców i warzyw oraz picie niegazowanej wody mineralnej, ograniczanie słodyczy,

EWALUACJA KONCEPCJI

Opracowana koncepcja pracy przedszkola opisuje zagadnienia, które mają za zadanie podnieść jakość świadczonych przez przedszkole usług. W obecnych czasach tylko„dobre”przedszkole, z bogatą ofertą edukacyjną i opiekuńczo-wychowawczą, oraz zarządzane w sposób nowoczesny tj. zgodny z funkcjonującymi standardami – może odnieść sukces.
Po każdym roku pracy zostaną podjęte następujące działania:

 • sprawdzenie, które działania zostały zrealizowane,
 • w razie potrzeby wprowadzenie zmian w koncepcji,
 • zaplanowanie dalszej pracy placówki w oparciu o zebrane informacje.

Zatwierdzono do realizacji w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie.

Sędziszów, dn. 30.08.2018r.